Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej korpolebski.pl oraz serwisu internetowego korpolebski.teachable.com

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania
  ze strony internetowej korpolebski.pl dostępnej pod adresem https://korpolebski.pl (dalej „Strona”), z serwisu internetowego korpolebski.teachable.com dostępnego pod adresem https://korpolebski.teachable.com (dalej „Serwis”), a także dedykowanej do Platformy aplikacji mobilnej Teachable Online Courses, dostępnej pod adresem https://itunes.apple.com/us/app/teachable-online-courses/id1177062376?mt=8 (dalej „Aplikacja”).
 2. Korzystając ze Strony, Serwisu oraz Aplikacji, Użytkownik akceptuje zasady Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://korpolebski.pl/regulamin.html i https://korpolebski.teachable.com/p/terms oraz zasady Polityki Prywatności, która stanowi nieodłączną część tego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://korpolebski.pl/politykaprywatnosci.html oraz https://korpolebski.teachable.com/p/privacy.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi, należy uważnie zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania tychże postanowień z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi.
 4. Usługa dostępu do bezpłatnych i płatnych treści dla Użytkowników Strony oraz Serwisu jest świadczona drogą elektroniczną przez Korpołebscy sp. z o. o. z siedzibą w Kobyłce, ul. Bohaterów Ossowa 21A, 05-230 Kobyłka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000731034, NIP 1251675256, REGON 380186148 (dalej „Usługodawca”).
 5. Kontakt ze Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na Stronie w zakładce „Kontakt”.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Strona – strona internetowa korpolebski.pl, znajdująca się pod adresem https://korpolebski.pl i ewentualnie innymi adresami internetowymi.
 2. Serwis – platforma edukacyjna znajdująca się pod adresem https://korpolebski.teachable.com, na której dostępny jest Katalog i przez którą świadczone są Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 3. Platforma – system zarządzania nauczaniem , dostępny pod adresem https://teachable.com.
 4. Aplikacja – aplikacja Teachable Online Courses, dostępna na urządzenia mobilne Apple działające w systemie iOS i możliwa do bezpłatnego pobrania z App Store.
 5. Materiał – transmisja audio lub wideo, plik audio lub wideo, broszura, poradnik, e-book, konsultacja online lub inny materiał udostępniony w postaci cyfrowej lub materialnej bezpłatnie lub odpłatnie.
 6. Produkt - przedmiot świadczonej Usługi na Stronie, lub w Serwisie albo za jej lub jego pośrednictwem, który objęty jest ceną wskazaną przy jego prezentacji na Stronie lub w Serwisie. Produkt może być również udostępniony bezpłatnie, co będzie właściwie oznaczone podczas jego prezentacji na Stronie lub w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 7. Kurs - kurs online prezentowany na Stronie i w Serwisie, przygotowany przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące.
 8. Katalog – funkcjonalność Strony lub Serwisu, która umożliwia np. wyszukiwanie, wyświetlanie, przeglądanie opisów Materiałów, Produktów, Kursów lub Usług.
 9. Usługa ­– usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Strony lub Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Materiałów, Produktów i Kursów dokonywaną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Strony lub Serwisu, a w szczególności uzyskująca dostęp do Materiałów, Produktu, Kursu lub Usługi na Stronie lub przez Serwis bezpłatnie lub po dokonaniu płatności.
 11. Konsument – w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, umożliwiająca dostęp do bezpłatnych Materiałów, Produktów lub Kursów lub zakup dostępnych, odpłatnych Materiałów, Produktów lub Kursów.
 13. Konto – profil Użytkownika w Serwisie i na Platformie (znany także pod nazwą myTeachable Student Account), umożliwiający dostęp do zakupionych Usług.
 14. Usługodawca – Korpołebscy sp. z o. o. z siedzibą w Kobyłce, ul. Bohaterów Ossowa 21A, 05-230 Kobyłka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000731034, NIP 1251675256, REGON 380186148.
 15. Regulamin – niniejszy dokument.

§ 3
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony lub Serwisu, Usługodawca prowadzi sprzedaż oraz świadczy na rzecz Użytkownika Usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, Produktów lub Kursów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony lub Serwisu, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
 3. Do korzystania z Materiałów, Produktów lub Kursów, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
  • dostęp do Internetu,
  • system operacyjny Windows 7, 8 lub 10 oraz Apple OS X 10 lub nowszy,
  • przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari w najnowszej, stabilnej wersji,
  • standardowa przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader),
  • plug-in Microsoft Silverlight w najnowszej, stabilnej wersji,
  • plug-in Adobe Flash Player w najnowszej stabilnej wersji
  • włączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej,
  • włączenie obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
 4. Świadczenie Usługi możliwe jest po dokonaniu rejestracji w Serwisie i zaakceptowaniu Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Użytkownik może dokonać rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
 6. Po aktywacji Konta w Serwisie i potwierdzeniu swojego adresu e-mail, Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik, po utworzeniu Konta w Serwisie, może również korzystać z Aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne Apple działające w systemie iOS, celem:
  • Dostępu do bezpłatnych Materiałów i Kursów oferowanych przez Usługodawcę,
  • Dostępu do płatnych Materiałów i Kursów oferowanych przez Usługodawcę, po finalizacji zakupu przez Użytkownika,
  • Odtwarzania i przeglądania treści będących integralną częścią Kursów,
 8. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 9. Usługodawca udostępnia również bezpłatne Materiały na Stronie. W tym przypadku, świadczenie Usługi możliwe jest po wypełnieniu formularza imieniem i adresem e-mail Użytkownika i kliknięciem na przycisk „Pobierz”. Użytkownik wypełniając formularz i klikając na przycisk „Pobierz” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie i w Serwisie.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła do Konta i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Usługodawcy, z Serwisu lub z Platformy.
 12. Wszystkie ceny podane na Stronie i w Serwisie są cenami brutto.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, Kursów i Usług prezentowanych na Stronie oraz w Serwisie, wycofywania oraz wprowadzania nowych Kursów, Produktów i Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na transakcje, które zostały zawarte przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 14. Z uwagi na niezależne od Usługodawcy właściwości dostępu do sieci internet oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego będącego w posiadaniu Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że Materiały, Produkty i Kursy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub podmiotom współpracującym z Usługodawcą (twórcom Materiałów, Produktów i Usług, autorom Kursów).
 2. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja Użytkownika w Materiały, Produkty lub Kursy oraz inne treści umieszczone na Stronie i w Serwisie jest niedozwolone.
 3. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie Materiałów, Produktu lub Kursu przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Materiałów, Produktów i Kursów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zawarcie umowy z Usługodawcą nie stanowi przeniesienia autorskich praw majątkowych na Użytkownika, który w ramach Usługi otrzymuje czasowy dostęp do Materiałów, Produktu lub Kursu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W ramach dostępu do Usługi, Użytkownik może odtwarzać Materiały objęte tym dostępem jedynie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 6. Jakiekolwiek próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony lub Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkować będą zablokowaniem dostępu do Usługi i podjęciem stosownych kroków prawnych.

§ 5
Konto Użytkownika

 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z Serwisu, oraz ze świadczonych przez Usługodawcę Usług za pośrednictwem Serwisu, niezbędne jest utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Żeby tego dokonać, należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami prezentowanymi podczas procesu rejestracji w Serwisie.
 3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą, a także że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi.
 4. Udostępnianie przez Użytkownika posiadanego Konta osobom trzecim jest niedozwolone.
 5. Użytkownik ma obowiązek dołożenia wszelkich starań, by odpowiednio zabezpieczyć swoje hasło do Konta w Serwisie.
 6. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony, licząc od momentu rejestracji przez Użytkownika Konta w Serwisie.

§ 6
Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia Usług mogą zostać składane przez 24h na dobę, każdego dnia roku na Stronie lub w Serwisie.
 2. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  • Wybrać Usługę spośród dostępnych na Stronie i kliknąć przycisk „Kup teraz”. Wówczas Użytkownik zostanie przekierowany do formularza zamówienia w Serwisie,
  • Wybrać Usługę spośród dostępnych w Serwisie i kliknąć przycisk „Zapisz się na kurs”. Wówczas Użytkownik zostanie przekierowany do formularza zamówienia w Serwisie,
  • Wypełnić formularz zamówienia w Serwisie, podając wskazane dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • Zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności w formularzu zamówienia – akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • Kliknąć ponownie przycisk „Zapisz się na kurs” u dołu formularza, aby sfinalizować transakcję.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności i finalizacji transakcji, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę potwierdzenia zakupu i podziękowania. Z tą chwilą zawierana jest umowa w formie elektronicznej między Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie wybranej Usługi, zgodnie z jej opisem na Stronie i w Serwisie, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W sytuacji, gdy Użytkownik wybiera bezpłatną Usługę lub jest zwolniony z płatności za Usługę, to zawarcie umowy w formie elektronicznej następuje w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika w Serwisie.
 5. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika w Serwisie po finalizacji transakcji jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji Usługi.
 6. Okres czasu przewidziany na realizację Usługi w postaci pojedynczego Kursu wynosi maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w formie elektronicznej. Po tym okresie Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku braku porozumienia odnośnie przedłużenia terminu realizacji Usługi.
 7. W przypadku pozostałych postaci Usług, okres czasu przewidziany na realizację każdej z nich jest określony w opisie danej Usługi.

§ 7
Dostęp do Usługi i licencja

 1. Korzystanie z Usługi oferowanej przez Usługodawcę może być bezpłatne lub płatne.
 2. Koszt płatnego dostępu do Usługi wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie i na Stronie. Koszt jest wiążący dla Użytkownika w momencie złożenia zamówienia płatnego dostępu do Usługi.
 3. Zakupiona Usługa zostanie udostępniona Kupującemu poprzez Konto Użytkownika w Serwisie na okres jednego roku od dnia dokonania zakupu.
 4. Zakupiona Usługa zostanie udostępniona Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zakupu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Materiały udostępnione w ramach Strony lub Serwisu stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących i podlegają ochronie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione Materiały i zawarte w nich treści wyłącznie do własnych celów edukacyjnych i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących, będących właścicielami praw autorskich.
 7. Użytkownik może zapisywać i drukować Materiały w formacie PDF pobrane ze Strony lub Serwisu, które zostały udostępnione przez Usługodawcę w ramach świadczonych Usług.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji Materiałów i treści w ramach oferowanych Produktów i Kursów, wliczając w to lekcje, materiały dodatkowe i ćwiczenia.

§ 8
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego listem poleconym na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy zawartej w dniu DD.MM.RRRR”. Oświadczenie powinno także zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny Konsumenta oraz adres e-mail, który został użyty do rejestracji Konta w Serwisie. W przypadku Usługi świadczonej bezpłatnie, Użytkownik powinien zamknąć stronę Serwisu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9
Odpowiedzialność i uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi na rzecz Użytkownika, która została opisana w § 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu Użytkownika do Konta w Serwisie, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na zagrożenie bezpieczeństwa Konta Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość tymczasowego wyłączenia dostępu do Serwisu, żeby umożliwić przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

§ 10
Reklamacje

 1. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Materiału, Produktu lub Kursu, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Zgłaszając reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail Konta Użytkownika oraz wskazać przedmiot reklamacji włącznie z okolicznościami uzasadniającymi roszczenie wrazz numerem zamówienia (w przypadku Usługi odpłatnej), datą złożenia reklamacji i podpisem Użytkownika.
 3. Użytkownik może zgłosić reklamację listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. W szczególnej sytuacji, kiedy do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego potrzebne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji i wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się Usługodawcy do zgłoszenia będzie przedłużony o czas udzielania informacji i wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych pod postępowanie mediacyjne. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  • Skorzystania z pomocy lokalnego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów dostępne są na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy dwiema stronami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy zawartej drogą elektroniczną.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2018 roku.
 2. Użytkownik zgadza się i rozumie, że Usługodawca nie daje żadnej gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika jakichkolwiek pozytywnych rezultatów, ani nie jest odpowiedzialny za wyniki uzyskane przez Użytkownika. W każdym przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że działania Użytkownika nie przyniosą takich rezultatów, jakie są przez niego oczekiwane. Informacje przedstawione na Stronie i w Serwisie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią rekomendacji ani też indywidualnej porady w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik podejmuje wszelkie działania i decyzje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanej części Regulaminu.
 4. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania audio, wideo, zdjęcia, grafiki, logotypy) zamieszczone na Stronie i w Serwisie są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Usługodawcy jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy kodeksu cywilnego.

Data aktualizacji Regulaminu: 8 sierpnia 2018 roku.